Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

Warszawa, 03.04.2017

PHARMACY LABORATORIES PLUS
ul. Wisełki 57
04-830 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności PHARMACY LABORATORIES PLUS poprzez udział w branżowym programie promocji biotechnologii i farmaceutyków" w ramach POIR.03.03.03. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego - CPHI Worldwide Frankfurt, Niemcy 24-26.10.2017

I OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO (ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO):
Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw.

1) Przedmiotem jest zakup miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego - CPHI Worldwide Frankfurt, Niemcy 24-26.10.2017.

2) Minimalne wymogi Zamawiającego w zakresie stoiska :
- Data targów 24-26.10.2017
- Stoisko jednopoziomowe o powierzchni podstawowej 32,5 m2 stoisko narożne, otwarte z dwóch stron.
- Wpis do katalogu targowego

II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego [powinna być zaparafowana na każdej stronie i zawierać co najmniej: pełną nazwę - zgodnie z dokumentami rejestrowymi, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz adres e- mail Oferenta; datę wystawienia oferty; kosztorys ofertowy (cenę netto i brutto); termin wykonania (w dniach kalendarzowych - liczony od dnia zamówienia, nie później niż do 20.10.2017 r.); termin ważności oferty od ustalonej daty składania ofert (min. 30 dni); czytelny (lub opisany pieczęciami podpis osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorstwa, pieczątka firmowa).

2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych oraz wariantowych.

3. Oferent dostarczy ofertę sporządzoną zgodnie z punktem II oraz w terminie określonym w punkcie V. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.

III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
1.1 posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1.2 znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.3 posiada zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.

2. Sposób dokonania oceny warunków:
- w odniesieniu do punktu 1.1: warunek ten zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku);
- w odniesieniu do punktu 1.2: warunek ten zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku);
- w odniesieniu do punktu 1.3: warunek ten zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

3. Oferent, który nie wypełni któregokolwiek z warunków określonych w punkcie III zostanie wykluczony z postępowania.

IV INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

V TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy dostarczyć na adres korespondencyjny PHARMACY LABORATORIES PLUS, ul. Wisełki 57, 04-830 Warszawa osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data i godzina wpływu oferty) lub przesłać skan poprawnie wypełnionego, zaparafowanego i podpisanego formularza oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2017 r. Po upływie wskazanego terminu oferty nie będą rozpatrywane. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi w dniu 13.04.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.

VI OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY, KRYTERIA WYBORU OFERT, KRYTERIA OCENY

1. Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej. Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych:
a) Suma ceny netto przedmiotu zamówienia (waga 60%)
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
                                        Cn x waga                                            P1 - otrzymane punkty
                              P1 = -------------- x 100                                    Cn - cena netto oferty najkorzystniejszej
                                             CR                                                  CR - cena netto oferty rozpatrywanej

b) Termin płatności (waga 40%)
- powyżej 15 dni dni kalendarzowych i więcej to 40 pkt.,
- od 8 do 14 dni kalendarzowych to 20 pkt.,
- do 7 dni kalendarzowych to 0 pkt.,

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.

3. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

4. Zapytanie ofertowe opublikowano na stronie internetowej Wnioskodawcy.

5. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie Beneficjata. Na wniosek podmiotu, który złożył ofertę, istnieje możliwość wglądu do protokołu wyboru oferty.

VII ZAWARCIE UMOWY:

1. Sam wybór oferenta nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Oferenci, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę (na podany w ofercie adres email). Oferent, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w ofercie.
2. Zaproponowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w Umowie.
3. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, złożonych ofert.

VIII POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumencie
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.), dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej Ustawie.

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem e-mai Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

…………………………..
(miejscowość, data)


…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)
PHARMACY LABORATORIES PLUS ul. Wisełki 57
04-830 Warszawa

OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 z dnia 03.04.2017, dotyczące projektu pt. „Wzrost konkurencyjności PHARMACY LABORATORIES PLUS poprzez udział w branżowym programie promocji biotechnologii i farmaceutyków" w ramach POIR.03.03.03. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand na zakup miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego - CPHI Worldwide Frankfurt, Niemcy 24-26.10.2017

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2017 zgodnie z poniższą ofertą:

a) Cena

b) Termin płatności: ………………………………………………………………………….…. (liczba dni kalendarzowych)
Termin ważności oferty: ……………………………………………..………… dni kalendarzowych od ustalonej daty składania ofert (minimum 30 dni).

1. Oświadczam, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przedmiotem zapytania ofertowego.

……………………………………….
(CZYTELNY podpis)

2. Oświadczam, iż posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

……………………………………….
(CZYTELNY podpis)

3. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………….
(CZYTELNY podpis)

4. Oświadczam, iż posiadam zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.

……………………………………….
(CZYTELNY podpis)

5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

………………………………
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)

 

Kontakt

  +48 505 01 01 01
+48 88 33 65 109 (English)

 info@pharmacy.info.pl
 www.pharmacylaboratories.com

  Europe, Pharmacy Laboratories
ul. Wisełki 57
04-830 Warszawa, Poland

Unia Europejska

Dofinansowanie Unii Europejskiej do projektów Pharmacy Laboratories

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektów Pharmacy Laboratories współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

© 2017 Pharmacy Laboratories. All Rights Reserved.

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się